logo ars floreat header filosofen

 

 

 

 

Home

 

Downloads

 

Sitemap

 

next

 

Klimaatverandering - 2004

 

 


 

9 januari 2004

 

Veel diersoorten sterven uit

 

Mogelijk zullen in 2050 een miljoen dier- en plantensoorten uitgestorven zijn als gevolg van de opwarming van de aarde. Een schatting is 15 - 37% van alle soorten. Waarschijnlijk zullen de mier en de brandnetel wel overleven. Een hele geruststelling!

 

dieren

 

Zie: Nature

 


 

16 februari 2004

 

De rol van waterstof

 

"In de toekomstige energiehuishouding wordt een belangrijke rol voorzien voor waterstof (H2) als schone energiedrager voor toepassing in brandstofcellen in motorvoertuigen en in systemen voor decentrale elektriciteitsopwekking. De benodigde waterstof zal in de overgangsfase naar een volledig duurzame energiehuishouding worden geproduceerd uit fossiele bronnen zoals aardgas. Op langere termijn zal waterstof in sterk toenemende mate worden geproduceerd met behulp van hernieuwbare energiebronnen zoals de elektrolyse van water met duurzaam opgewekte elektriciteit (PV, wind, waterkracht). Biologische waterstofproductie kan hierop een aanvulling vormen." ...

 

Bron: VERSLAG VAN DE WORKSHOP BIOLOGISCHE H2 PRODUCTIE, donderdag 4 oktober 2001, Novem, Utrecht

 

Zie: ECN (pdf)

 

Fijn dat waterstof zo schoon is, maar hoe produceer je het? Voorlopig dus nog door verbranding van fossiele brandstoffen, waarbij CO2 ontstaat. Pas op langere termijn vanuit relatief schone energiebronnen zoals zonne- en windenergie (en water). Met andere woorden, het gebruik van waterstof als energiedrager is niet zo heel anders dan wanneer je een een goede accu hebt voor een electrische auto. Het kan op termijn helpen de uitstoot terug te dringen van auto’s e.d., wat natuurlijk uiterst nuttig is, maar tegelijk slechts een klein deel vormt van de totale uitstoot van broeikasgassen. Het is trouwens nog maar de vraag of particulier autogebruik op lange termijn nog zal zijn toegestaan.

 


 

18 februari 2004

 

Waterstof

 

Staatssecretaris Van Geel heeft laten weten dat het gebruik van waterstof als energiedrager niet bedoeld is om klimaatverandering tegen te gaan, maar om de luchtkwaliteit in stedelijke gebieden te verbeteren en de afhankelijkheid van olie, die vervuilend is en duurder wordt, te verminderen. Kern van het milieubeleid is het vervangen van fossiele brandstoffen door meer duurzame vormen van energie, zoals wind- en zonne-energie.

 


 

24 februari 2004

 

Pentagon rapport

 

Volgens een (tot voor kort) geheim Pentagon rapport is de dreiging van klimaatverandering op korte termijn aanzienlijk groter dan die van het terrorisme. Klimaatverandering zou per direct een topprioriteit moeten zijn voor de politiek en het Pentagon. Het rapport, dat in het bezit is gekomen van de Britse krant The Observer, zorgt voor extra consternatie omdat de regering van president Bush klimaatverandering tot nu toe niet als een serieus onderwerp heeft willen zien.

 

Now the Pentagon tells Bush: climate change will destroy us

 

Climate change over the next 20 years could result in a global catastrophe costing millions of lives in wars and natural disasters. A secret report, suppressed by US defence chiefs and obtained by The Observer, warns that major European cities will be sunk beneath rising seas as Britain is plunged into a "Siberian" climate by 2020. Nuclear conflict, mega-droughts, famine and widespread rioting will erupt across the world. The document predicts that abrupt climate change could bring the planet to the edge of anarchy as countries develop a nuclear threat to defend and secure dwindling food, water and energy supplies. The threat to global stability vastly eclipses that of terrorism, say the few experts privy to its contents.

...

 

Lees het volledige artikel op de website van The Observer

 


 

14 maart 2004

 

Warmste zomers in 500 jaar

Volgens een recent onderzoek (gepubliceerd in Science Magazine, 5 maart 2004) was de zomer van vorig jaar verreweg de heetste in Europa en de rest van het noordelijk halfrond sinds het jaar 1500. Daarnaast was de gemiddelde zomertemperatuur van het afgelopen decennium de hoogste in meer dan 500 jaar en waren de gemiddelde wintertemperatuur en de gemiddelde jaartemperatuur van de afgelopen 30 jaar eveneens de hoogste in meer dan 500 jaar. In de top 10 van warmste zomers in Europa in de afgelopen 500 jaar staan 9 jaren van na 1988. De wetenschappers zien een uitzonderlijke, niet eerder vertoonde opwarming van Europa sinds 1977.

De Zwitserse onderzoekers baseren zich o.a. op de dikte van jaarringen, oude weerkundige metingen en verslagen, en de resultaten van ijsboringen.

 


 

20 april 2004

 

Verzwakking golfstroom

 

Een belangrijke circulaire stroming in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan is in de tweede helft van de negentiger jaren aanzienlijk verzwakt, vergeleken met de decennia daarvoor. Het betreft de stroming die zich vanuit het zuiden tegen de klok in langs Ierland, IJsland, Groenland, en dan weer zuidwaarts beweegt en die mede de basis vormt van onze warme golfstroom. De onderzoekers van de NASA en de University of Washington in Seattle menen dat de vertraging van deze stroming wijst op een ingrijpende klimaatverandering ter plaatse, mogelijk met grote gevolgen elders. Een van de onderzoekers noemt de regio het Centraal Station van oceaanstromingen tussen warme en koude gebieden. De studie werd op 16 april jl gepubliceerd in de online editie van Science en is o.m. gebaseerd op de waarnemingen van een aantal satellieten.

 

 

warme golfstroom, atlantische golfstroom

 

De bevindingen komen overeen met voorspellingen die uitgaan van de opwarming van de aarde. De trend zou uiteindelijk kunnen leiden tot het geheel verdwijnen van de warme golfstroom, wat door sommige onderzoekers al jaren geleden is voorspeld.

 


 

2 juni 2004

 

The Day after Tomorrow

 

In de pers is nogal kritisch gereageerd op de snelheid waarmee de klimaatverandering in de film plaatsvindt. Waarschijnlijk terecht. Want hoewel onderzoekers hebben aangetoond dat een klimaatomslag naar geologische begrippen heel snel kan plaatsvinden, is 20 jaar in deze context ook al razendsnel. Het scenario van de superstorm is in 1999 beschreven in The Coming Global Superstorm door Art Bell en Whitley Strieber. Laatstgenoemde is ook de auteur van het boek The Day after Tomorrow. Fictie en speculatie, maar wel grotendeels gebaseerd op wetenschappelijke feiten:

 

- Het klimaat is een delicaat evenwicht dat we nog maar deels begrijpen;

 

- Het klimaat verandert op dit moment zeer snel;

 

- Bij overschrijding van bepaalde waarden KAN een dramatische verandering optreden die leidt tot een nieuw evenwicht;

 

- Onze kennis schiet tekort om de aard van de veranderingen en het exacte verloop ervan te kunnen voorspellen. In Nederland weten we hoe moeilijk het is om zelfs maar het weer van morgen correct te voorspellen, laat staan "de dag na morgen".

 

Al met al genoeg reden om de waarschuwing van The Day after Tomorrow in algemene zin te waarderen en ter harte te nemen.

 

Meest waarschijnlijke scenario voor de komende jaren lijkt een toenemend aantal hittegolven, droogtes, overstromingen, stormen, tornado’s en andere vormen van noodweer. Met inderdaad de kans op een dramatische omslag ergens in de toekomst. Aard en timing daarvan laten zich niet voorspellen.

 


 

10 juli 2004

 

Actie om transport duurzaam te maken

 

Twaalf autofabrikanten en oliemaatschappijen roepen op tot wereldwijde samenwerking om de negatieve gevolgen van autogebruik te beperken, in het onlangs door de WBCSD gepubliceerde rapport Mobility 2030: Meeting the Challenges to Sustainability. De deelnemende bedrijven hebben vier jaar lang samengewerkt aan het rapport, omdat ze menen dat het wegtransport op den duur niet op dezelfde voet verder kan gaan. Mobiliteit kan duurzaam worden gemaakt, maar dit vereist een wereldwijde inspanning op alle niveaus van de samenleving. Sommige veranderingen zullen een halve eeuw kosten en daarom moet nu worden begonnen. De betrokken bedrijven zijn BP, DaimlerChrysler, Ford, General Motors, Honda, Hydro, Michelin, Nissan, Renault, Shell, Toyota and Volkswagen.

 


 

13 augustus 2004

 

Noordpoolgebied zonder zee-ijs

 

In een net verschenen artikel voorspellen wetenschappers dat er aan het eind van deze eeuw tijdens de zomers in het noordpoolgebied vrijwel geen zee-ijs meer zal voorkomen.

 


 

12 september 2004

 

Nog geen verandering in denken VS

 

Eind augustus werd in een wetenschappelijk rapport van de Amerikaanse regering erkend dat broeikasgassen de enige verklaring zijn voor de snelle opwarming van de aarde. Heel even leek er een doorbraak in het denken te hebben plaatsgevonden, totdat president Bush ontkende dat er van een omslag sprake was. Toch kan het in de loop van de tijd wel eens steeds moeilijker gaan worden om een doorbraak in het denken tegen te houden...

 


 

12 september 2004

 

Inuit maken kennis met wespen

 

********************EN DAN DIT... *****

Inuit maken kennis met wespen

***************************************

ARCTIC BAY Voor het eerst hebben Inuit

(eskimo’s) in Canada kennisgemaakt met

wespen. De burgemeester van het dorpje

Arctic Bay, ver boven de poolcirkel,

ontdekte de insecten in de omgeving.

De dorpsbewoners kwamen nieuwsgierig

kijken naar de dieren waarvan ze niet

wisten dat ze kunnen steken. In de taal

van de Inuit bestaat het woord wesp

niet. Uit voorzorg stuurden ze foto’s

naar een Canadees onderzoeksinstituut.

Dat constateerde dat ze kennis hadden

gemaakt met de Vespula intermedia die

overal in Noord-Amerika voorkomt, met

uitzondering van het poolgebied. Hoe de

wespen daar komen,is nog een raadsel.

***************************************

index nosnieuws financieel nossport

 


 

19 september 2004

 

Pinguins

 

Volgens diverse bronnen dreigen de pinguïns in de poolgebieden binnen afzienbare tijd uit te sterven.

 


 

28 september 2004

 

Antarctica smelt ook

 

De gletsjers op het westelijk deel van Antarctica blijken sneller te smelten dan gedacht. Door het verdwijnen van ijsplaten, o.a. in de Amundsenzee, is de tegendruk weggevallen, waardoor de stroomsnelheid van veel gletsjers in de afgelopen decennia verveelvoudigd is. Er stroomt nu ca. 60% meer ijs naar zee dan er door sneeuwval wordt toegevoegd. Anders dan tot nu toe gedacht is Antarctica dus (net als de noordelijke poolkap) ook aan het smelten. Door de instabiliteit van de West Antarctic Ice Sheet (WAIS) is het niet gezegd dat het smelten gelijkmatig zal verlopen.

 

 

zuidpool

 


 

13 november 2004

 

Methaan

In een recente geologische studie is de enorme hoeveelheid methaan onderzocht die in de oceaanbodem is opgeslagen. Methaan is een belangrijk broeikasgas en de ontsnapping van een grote hoeveelheid methaan uit de oceaanbodem kan in het verre verleden plotselinge opwarming van de aarde hebben veroorzaakt. De vrees bestaat dat een warmer klimaat het methaanreservoir kan destabiliseren, waardoor de opwarming versterkt zou worden.

 

Het model voorspelt dat een significante opwarming (3 °C) het grootste deel (85%) van de opgeslagen voorraad methaan zou laten ontsnappen, zodat een krachtige versterking van de opwarming zou optreden.

 

Bron: Earth and Planetary Science Letters 227, 185 (2004)

 


 

2 december 2004

 

Kyoto Protocol treedt in werking

 

Op 16 februari 2005 treedt het Kyoto Protocol in werking. Dit is mogelijk geworden dankzij (nota bene) de Russische ratificatie op 18 november jl.

Slechts vier industrielanden hebben Kyoto nu nog niet geratificeerd: Australië, Liechtenstein, Monaco en de VS, samen goed voor ruim een derde van de uitstoot van broeikasgassen in de geïndustrialiseerde wereld. Onder het Kyoto Protocol moeten industrielanden hun emissies van zes broeikasgassen tot 2012 terugbrengen tot onder het niveau van 1990.

 

De volgende klimaatconferentie wordt van 6 tot 17 december a.s. gehouden in Buenos Aires, Argentinië. Hoewel Kyoto dan dus nog niet in werking is getreden, zal in de wandelgangen ook gesproken worden over de vervolgstappen na Kyoto. De nadruk van de formele agenda ligt echter op "leren leven met klimaatverandering". Dat is vooral lastig voor arme landen, die op korte termijn hulp nodig hebben om zich tegen de dreigingen van klimaatverandering te beschermen.

 

Voor meer info:

 

logo unfccc

 


 

4 december 2004

 

Gletsjers smelten razendsnel

 

Een onderzoek van satellietgegevens over 930 gletsjers laat zien dat zij van 1985 tot 1999 zo’n 18% van hun oppervlak zijn kwijtgeraakt. In de genoemde periode smolten zij zeven keer sneller dan het gemiddelde in de periode van 1850 tot 1973. Voor de toekomst wordt een nog hogere smeltsnelheid voorspeld, o.a. door de vertraagde reactie van de gletsjers op de zeer warme jaren na 1990.

 

Bron: Geophysical Research Letters 31, L21402 (2004)

 


 

Logboek Klimaatverandering

 

 

footer e-mail & copyright