logo ars floreat header filosofen

 

 

 

 

Home

 

Downloads

 

Sitemap

 

next

 

Klimaatverandering - 2007

 

 


 

5 januari 2007

 

Wereldkaart met extremen 2006

 

Het NOAA/National Climatic Data Center geeft een overzicht van extreme weersomstandigheden in 2006 in de Verenigde Staten en wereldwijd.

 

Wereldkaart met extremen 2006

 

Wereldkaart met extremen 2006 (pdf)

NOAA/NCDC - Climate of 2006

 


 

5 januari 2007

 

Zeespiegelstijging vraagt om vijfvoudig nationaal actieplan

 

Alles wijst erop dat de zeespiegelstijging deze eeuw voor Nederland een zeer belangrijk thema zal zijn. Schattingen van de maximale zeespiegelstijging deze eeuw zijn onlangs verdubbeld tot ca. 1,50 m. Een stijging van ca. 1,50 m is toevallig ook het maximum dat met conventionele technische middelen kan worden opgevangen, volgens een recente studie van het MNP;
zie: De Houdbaarheid van Nederland

 

Wij vinden dat de zeespiegelstijging vraagt om een vijfvoudig nationaal actieplan, bestaande uit de volgende vijf programma’s:

 

1. Korte termijn: Regulier en achterstallig onderhoud waterkeringen

Zie: Primaire waterkeringen getoetst

De dijken, sluizen, e.d. die niet aan de normen voldoen, worden op korte termijn afdoende verbeterd. De periodieke toetsing van waterkeringen wordt verder uitgebreid en verbeterd. Deze korte termijn acties worden z.s.m. afgerond.

 

2. Middellange termijn: Deltaplan 2

Parallel aan de uitvoering van programma 1 wordt een masterplan en ontwerp gemaakt voor de versterking van waterkeringen om een zeespiegelstijging van maximaal ca. 1,50 m te kunnen opvangen. De eerste versie van dit Deltaplan 2 wordt z.s.m. opgeleverd en behandeld, zodat met de uitvoering min of meer aansluitend op programma 1 een begin kan worden gemaakt.

 

3. Lange termijn: En dan?

Parallel aan de programma’s 1 en 2 wordt de houdbaarheid van Nederland op lange termijn onderzocht, bij een zeespiegelstijging van (veel) meer dan 1,50 m. Tevens wordt in internationaal verband onderzocht wat kan worden gedaan om een verdere stijging van de zeespiegel tegen te gaan. De eerste rapportage wordt binnen enkele jaren opgeleverd, zodat de uitkomsten kunnen worden meegenomen in Deltaplan 2. Het onderzoek krijgt een continu karakter met periodieke rapportages.

 

4. Klimaatbescherming op nationaal niveau

Tegelijk met de voorgaande drie programma’s wordt het klimaatbewustzijn van de Nederlandse bevolking op een hoger plan gebracht door uitgebreide voorlichting, door het stimuleren van gedrag dat de uitstoot van broeikasgassen helpt beperken, en door regelgeving, zowel voor particulieren als voor bedrijven.

 

5. Klimaatbescherming in internationaal verband

In internationaal verband spant Nederland zich tot het uiterste in voor klimaatbescherming wereldwijd. Naarmate met de eerdergenoemde programma’s (en vooral met programma 4) sneller een goed begin gemaakt is, kan Nederland in internationaal verband een voortrekkersrol vervullen.

 

Zodra dit actieplan als geheel goed op koers ligt, zal Nederland de vruchten plukken: een betere bescherming tegen het water, meer (gefundeerd) vertrouwen in de toekomst, betere overlevingskansen en “last but not least” op termijn een extra stimulans voor de nationale economie door de export van kennis en kunde. Zeker voor Nederland liggen hier goede kansen, mits het tijdig in actie komt.

 


 

hier

20 januari 2007

 

Hier

 

De klimaatcampagne “Hier” is een initiatief van zo’n veertig goede doelen die in Nederland en daarbuiten een groot aantal projecten uitvoeren om het wereldwijde klimaatprobleem aan te pakken. Nog nooit hebben zoveel goede doelen organisaties zich gezamenlijk ingezet voor één goed doel. De Hier-campagne wil ook Nederlandse consumenten, bedrijven en overheden betrekken bij het klimaatprobleem. Alleen als iedereen meedoet, kan het tempo van klimaatverandering worden afgeremd en kunnen de schadelijke gevolgen worden beperkt. Verbeter de wereld en begin... hier & nu!
Op de website van Hier wordt iedereen uitgenodigd een bijdrage te leveren, b.v. door spaarlampen te kopen en in het algemeen te kiezen voor energiezuinige produkten. Overal kunnen mensen een bijdrage leveren, hier & nu!
Ook Ars Floreat zet zich in om de bewustwording van het klimaatprobleem te bevorderen en acties voor klimaatbescherming te stimuleren. Daarom steunen wij de Hier campagne van harte.

 

www.hier.nu

 


 

21 januari 2007

 

De Staat van het Klimaat 2006

 

Op 18 januari jl is de PCCC brochure “De staat van het klimaat 2006; actueel onderzoek en beleid nader verklaard” aangeboden aan de vaste kamercommissie VROM.
In het PCCC (Platform Communication on Climate Change) werkt een aantal Nederlandse organisaties samen: MNP, KNMI, Wageningen UR, ECN, Klimaatcentrum, Vrije Universiteit, Universiteit Utrecht en NWO.
De brochure geeft een goed overzicht van de huidige kennis op het gebied van klimaatverandering en de gevolgen ervan, is zeer geschikt voor politici en verder voor iedereen die belangstelling heeft voor klimaatverandering in Nederland.

 

EnergiePortal (vervangende link - 2016)

 


 

3 februari 2007

 

Januari record

 

De gemiddelde temperatuur kwam in januari op 7,1 °C. Daarmee is deze maand verreweg de zachtste januari sinds het begin van de metingen in 1706. Het oude record was 6,2 °C, het langjarig gemiddelde is 2,8 °C. Het uitzonderlijk zachte weer in ons land houdt inmiddels vrijwel onafgebroken aan vanaf september 2006.

 


 

ipcc

 

4 februari 2007

 

IPCC rapport 1

 

Op 2 februari jl publiceerde het IPCC het eerste deel van haar vierde klimaatrapport. De onderzoekers noemen het nu “zeer waarschijnlijk” (meer dan 90% kans) dat de opwarming van de aarde grotendeels door de mens wordt veroorzaakt. De huidige concentraties broeikasgassen zijn ongekend hoog; de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is b.v. veel hoger dan in de laatste 650.000 jaar is voorgekomen. Ook als de concentraties broeikasgassen niet verder toenemen, zullen temperatuur en zeeniveau voorlopig blijven stijgen. Afhankelijk van het scenario kan de gemiddelde temperatuur deze eeuw met 1°C tot 6°C stijgen. De zeespiegel stijgt maximaal ca. 60 cm, plus 20 cm door het versneld smelten van de ijskappen op Groenland en Antarctica. Het KNMI telt daar voor Nederland nog eens maximaal 15 cm bij in verband met stromingen in de Atlantische Oceaan. De maximale zeespiegelstijging zou deze eeuw dan bijna een meter bedragen. Later dit jaar (op 5 april, 3 mei en 16 november) verschijnen de andere delen en conclusies van het IPCC rapport.

 

IPCC - Summary for Policymakers WG1 (pdf)

 


 

6 april 2007

 

IPCC rapport 2

 

Vandaag publiceert het IPCC het tweede deel van haar vierde klimaatrapport. De gevolgen van klimaatverandering voor natuur, mens en maatschappij zijn steeds duidelijker zichtbaar. Dit tweede rapport onderstreept de noodzaak om klimaatbeleid te voeren. Snelle emissiereductie van broeikasgassen (mitigatie) is nodig om de belangrijkste effecten en risico’s te verminderen of te vermijden. Daarnaast is aanpassing aan klimaatverandering (adaptatie) onvermijdelijk, zowel in Nederland als in de rest van de wereld.

 

IPCC - Summary for Policymakers WG2 (pdf)

Persbericht Universiteit Wageningen

 


 

28 mei 2007

 

IPCC rapport 3

 

Op 4 mei jl publiceerde het IPCC het derde deel van haar vierde klimaatrapport. Volgens het IPCC is het goed mogelijk de opwarming van de aarde beperkt te houden. Bovendien vallen de kosten nog mee, als tenminste wereldwijd snel actie wordt ondernomen. Energiebesparing heeft wereldwijd het grootste potentieel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen tegen relatief de laagste kosten.

 

IPCC - Summary for Policymakers WG3 (pdf)

 


 

28 mei 2007

 

April record

 

Met een gemiddelde temperatuur van 13,1 °C tegen 8,3 °C normaal in De Bilt eindigde april als veruit de zachtste sinds het begin van de regelmatige waarnemingen in 1706. Tevens was april 2007 de droogste kalendermaand in tenminste 100 jaar en bovendien bijzonder zonnig.

 

Zie ook: KNMI

 


 

19 november 2007

 

IPCC rapport 4

 

Op 17 november jl publiceerde het IPCC het vierde deel (de synthese) van haar vierde klimaatrapport, waarin de urgentie van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen nog eens wordt benadrukt. Het rapport is een samenvatting van de eerdere drie werkgroeprapporten.

 

IPCC - Summary for Policymakers - Synthesis (pdf)

 


 

Logboek Klimaatverandering

 

 

hier

footer e-mail & copyright